Een geheime wapen voor Gegalvaniseerde tackernagels

Ter hoogte over de spouwaanzet, bij de waterkerende laag, dien een waterbestendig isolatiemateriaal (bijv. XPS) aangewend worden ofwel dien dit isolatiemateriaal compleet ingesloten zitten tussen 2 waterdichte lagen. Wanneer regels betreffende juist vakmanschap gelden een richtlijnen en typedetails van dit Informatieblad van dit BUtgb Geïsoleerde spouwmuren betreffende gevelmetselwerk. Een platen mogen pas geraken aangebracht na voorafgaandelijke keuring aangaande dit binnenspouwblad, volgens een faseringen vermeld in hoofdstuk 22. Een aannemer gaat er over waken het een isolatie een ononderbroken geheel vormt. Koudebruggen en vervormingen over een isolatielaag worden vermeden. De platen geraken dus in zo groot mogelijke afmetingen, nauwsluitend tegen de binnenzijde van de spouw en onderling echt aansluitend in verband aangebracht. Zij worden waar benodigd aantrekkelijk recht versneden een perfecte connectie anti verschillende bouwelementen. Een isolatie wordt aangebracht betreffende de lange zijde horizontaal (en eventuele groef ofwel sponning met de onderzijde) en met verspringende verticale naden. Indien de isolatielaag wordt opgebouwd uit meerdere lagen is een isolatie aangaande de bijkomende laag geschrankt geplaatst tov de achterliggende laag. Met een hoeken is een isolatie almaar over een volledige dikte doorgetrokken. Een isolatie sluit nauwkeurig met op het buitenschrijnwerk. Perforaties aangaande dit isolatiemateriaal geraken tot ons minimum beperkt door ons aparte afwisseling aangaande de vorm en een plaatsingswijze met een spouwankers. De platen behoren te per m2 op tenminste 5 Portiersgebouw containerpark Boom 92

Indien verder doch de geringste twijfel bestaat aan een aanwezigheid betreffende asbest in een bouwstof of constructie vraagt hij een asbestinventaris op bij een desbetreffende nutsmaatschappij. - Het kan zijn ten strengste verboden een bezigheden aan te vatten zolang de inventarissen ook niet ter beschikking zijn. Art. 20 Prijsherziening aanvullend/vervangend Er is nauwelijks prijsherziening toegepast. Art.21 Prijsonderzoek aanvullend Een inschrijver fungeert alle in dit bestek en in de samenvattende opmeting / inventaris gevraagde inlichtingen teneinde dit onderzoek aangaande de prijzen mogelijk te vervaardigen, voor zijn prijsopgave te voegen. Art.53 Taal met de aanvraag tot deelneming / offerte - aanvullend De aanvraag tot deelneming / prijsopgave dient in dit Nederlands te worden gesteld. Een opdrachtgever behoudt zich dit recht vanwege met de inschrijver een vertaling te vragen betreffende bepaalde documenten die wanneer bijlage aan een aanvraag tot deelneming / prijsopgave werden toegevoegd en niet in dit Nederlands werden opgesteld. De opdrachtgever beslist een duur welke hoofdhaar tamelijk lijkt voor dit opvragen over de vertaling. Art.57 Verbintenistermijn vervangend/wijzigend Zie synopsis voor een verbintenistermijn van die opdracht, te rekenen vanaf de uiterste datum wegens ontvangst, vermits meerdere opdrachtgevers of besturen hun goedkeuring of visum dienen te geven aan het uitkomst aangaande een prijsvraag. Portiersgebouw containerpark Boom 25

Een as-afstand tussen elke 2 buizen bedraagt circa 50 mm. Iedere collector kan zijn voorzien over ons hoofdafsluitkraan (kogel- ofwel bolkraan) om dit collectorgeheel compleet afsluitbaar te vervaardigen. Elk leiding welke vertrekt / aankomt op een collector bezit bestaan eigen kogelafsluitkraan waardoor alles individueel mag afgesloten geraken. SPECIFICATIES : warm geperst messing of getrokken messing Diameter hoofdaansluitingen : o DN25 tot en met 9 aansluitingen o DN32 van 10 aansluitingen Diameter lusaansluitingen : DN15 Reeks aansluitingen : in overeenstemming met regelen en meetstaat Bevestigingsbeugels : volgens ATG keuring Een verzorgde afwerking en/of verbinding met het pleisterwerk geraken een collectoren en zichtbare leidingen (in bergingen / tellerlokalen / ) bevestigd op een WBP-multiplexplaat of betonplexplaat (18mm). Voor een verzorgde afwerking geraken ter hoogte over dit uit een vloer aankomen aangaande de zichtbare leidingen (in bergingen / tellerlokalen / ) aparte plintsokkels voorzien. Keuring Een uitvoering kan zijn zuurstofdicht en minimum 25 jaar bestand anti een bestendige bedrijfsdruk met 10 bar voor drinkwater aangaande 80 C. Voor onderbreking mag voor 110 C en ons druk van 6 bar tijdens 8000 uren geen beschadiging, noch kwaliteitsvermindering ontstaan. Portiersgebouw containerpark Boom 178

241 Een doorsnede kan zijn minimum: twee,5 mm² zo mechanisch beschermd 4,0 mm² indien niet mechanisch beschermd leidingen - algemeen Dit betreft al die leveringen en werken voor een realisatie betreffende dit elektrische leidingnet. In overeenstemming met een algemene en/ofwel verschillende bepalingen betreffende het apart bestek, dienen een bij die post begrepen eenheidsprijzen, hetzij in overeenstemming met uitsplitsing in een samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, alsmaar te omvatten : dit vervaardigen over een nodige sleuven en doorgangen in wanden, vloeren en plafonds; een service en filmmontage aangaande een mantelbuizen en/ofwel kabelgeleiders; dit trekken en verbinden met een draadgeleiders; het afdichten aangaande doorboringen en sleuven in muren, doorgangen in vloeren en plafonds; het waar nodig voorzien van brandwerende afdichtingen in functie van de vereiste brandweerstand (volgens dit KB met 19/12/1997 en wijzigingen); dit bijeenbrengen met al die puin en afval en zijn dagelijkse afvoer. Materialen cpr OPGELET Van 1 juli dit jaar kan zijn een nieuwe Europese norm EN (CPR NORMERING), inzake de brandreactie over elektrische kabel, in voege en wordt die verplicht aangewend vanaf 5 juli 2017! Fabrikanten kunnen aangaande 6
7
8
9 juli 2017 geen F1 en F2 kabels verdere leveren. Een inschrijver fungeert voor het indienen met zijn offerte hierbij rekening te behouden, eventuele verrekeningen hieromtrent moeten niet geraken aanvaard!

112 35. AFDICHTING & AFWERKING PLAT DAK afdichting & afwerking plat dak - meestal Die post omvat al die leveringen en werken tot het verwezenlijken over een voorziene platdakdichting tot ons afgewerkt en waterdicht geheel. Een werken omvatten: dit nazicht en een voorbereiding met het draagvlak in coördinatie met een post 34 Thermische isolatie plat dak; de bezorging en verwerking aangaande een voorgeschreven dakdichtingslagen, incluis alle noodzakelijke scheidingslagen, primers, lijmen, bevestigingsmiddelen en toebehoren; het aanwerken van een dakdichting rondom koepels, rookkanalen, ventilatiekanalen, e.d.; een waterdichte afwerking en connectie (ofwel herstelling) betreffende de dakdichting ter hoogte over een dakranden, gevelopstanden en eventuele aangrenzende constructies; een eventuele voorlopige beschermingsmaatregelen; een eventuele te voorziene ballast; de gebeurlijke kosten wegens de proeven op de waterdichtheid. Materialen Een eerstvolgende normen zijn integraal betreffende toepassing: TV Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, verzorging (WTCB) NBN B Dakopbouw betreffende afdichtingen - Bitumen- of kunststoffolies. Een dichtingssystemen bezitten aan ons doorlopende technische goedkeuring betreffende een Butgb, EUtgb of gelijkwaardig vanwege inzet in de voorziene dakopbouw. Voor onverenigbaarheden tussen dit vooropgestelde dakafdichtingssysteem en de dakopbouw (dakvloer, dampscherm, isolatie- en dichtingssysteem) stelt de aannemer een ontwerper onmiddelijk op een hoogte en dient het advies betreffende de fabrikant te worden ingewonnen. Voor toepassing zonder bijkomende schutlaag fungeert gekozen voor een UV-bestendige eindlaag. Een uitvoering gebeurt in overeenstemming met TV Het platte dak: opbouw, materialen, uitvoering, onderhoud en TV Aansluitingsdetails voor platte daken: handige principes. Het daksysteem en voorziene bevestigingswijze behoren te een aangrijpende windlasten mogen opnemen. Ingeval de windweerstand over gekleefde systemen onvoldoende zullen zijn, fungeert bijkomend ballast te worden voorzien, inbegrepen in de eenheidsprijs.

233 Al die eventuele verbruikskosten gedurende de loop aangaande de werken moeten ten laste vallen betreffende de aannemer en desgevallend via het Bestuur geraken verrekend met de prijzen van de desbetreffende netbeheerder aansluitingen - algemeen aansluitingen ondergrondse connectie FH st In een handige aanneming ruwbouw voorziet de aannemer alreeds de nodige wachtbuizen vanwege een doorsteek in de kruipkelder over het gebouw. De aanvraag voor een andere netaansluiting is door de bouwheer in orde gebracht. De inschrijver betreffende het lot voorziet een nodige assistentie voor het vragen via een bouwheer wegens een nieuwe connectie voor de netbeheerder. De onkosten voor more info het aansluiten en in dienst stellen via een netbeheerder blijven ten laste van de bouwheer. De verbinding betreffende ons elektrische installatie op het distributienet bestaan uit een verbinding betreffende elke afzonderlijke meetmodule, geplaatst aan het ontstaan met ons installatie, met het distributienet d.m.v. één enkele aansluitleiding. De connectie gebeurt: ondergronds op dit ondergrondse laagspanningsnet. Het afleveren en plaatsen over een voedingskabel tot met de meter, de eigenlijke aansluitingen, service, plaatsing en verzegeling aangaande een meters gebeuren door de netbeheerder.

De tegellijmen zijn drager aangaande een CE-markering en antwoorden aan NBN EN Kleefstoffen voor tegels - Begripsbepalingen en voorschriften. De stelproducten beantwoorden aan: TV en tabel 12 wegens dunbed mortellijmen TV en tabel 12 wegens dunbed synthetische, dispersie of reactielijmen TV wegens dikbed traditionele mortels Een voegproducten beantwoorden aan TV en bestaan verenigbaar met een plaatsingsmortel ofwel plaatsingslijm. Zij bevatten aangepaste toeslagstoffen teneinde ons ideale waterdichtheid en een relatieve veerkracht te waarborgen. Een prima kwaliteit dien een mineraalwater/poeder verhouding betreffende de fabrikant strikt geraken gerespecteerd. Een aan te wenden elastische kitten, overeenkomstig TV , zijn vrij van oplosmiddelen (nietzuurhoudende neutrale siliconen op fundering betreffende polysiloxanen, polysulfiden, ). Ze polymeriseren volledig, bestaan krimpvrij, schimmelwerend en goed bestand anti reinigings- en oplosmiddelen (richtwaarden: Elasticiteitsklasse F 25 LM, Shore hardheid A , Rek tot breuk > 150%, Modulus bij 100% rek 0,4 N/mm2). Ze bestaan minimaal bestand anti temperaturen van -40 tot C. Kleur: standaard wit, tenzij anders vermeld in een specifieke artikels. Hoek- en randprofielen antwoorden aan TV Ons volledige cyclus monsters samen betreffende een technische documentatie over de mortels ofwel lijmen en elastische kitten, wordt voorafgaandelijk ter goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. De uitvoering moet antwoorden aan de voorschriften van TV 227 Muurbetegelingen 5 met een muurbetegeling. In het bijzonder worden een bepalingen aangaande Betegeling in vochtige ruimten en randvoorwaarden overeenkomstig tabel 14 strikt opgevolgd. Zettingsvoegen in de tegeldrager horen te geraken doorgetrokkken in de wandbetegeling in overeenstemming met TV Portiersgebouw containerpark Boom 163

De installatiekranen en terugslagkleppen zijn zo veel geoorloofd over één merk. Het sanitair kraanwerk kan zijn verplichtend allemaal aangaande dit zelfde merk / fabricaat terugslagkleppen - algemeen terugslagkleppen - messing messing type EA PM Een terugslagkleppen uit messing beantwoorden met een bepalingen aangaande NBN E , ze zijn gemerkt en stroomopwaarts voorzien over ons inschroefopening betreffende dop ter controle met de dichtheid. SPECIFICATIES Type : A met twee controlenokken 3/4" Een keerklep is over de groep 3 : parallelle lineaire sporten Werkdruk : Drukklasse PN 10 Proefdruk : 15bar Werkingstemperatuur : 65 C Piektemperatuur : 90 C Uitzicht Type A : geborsteld messing Toepassing Volgens schema sanitair, organiseren en noodzakelijkheid messing type EB PM De terugslagkleppen uit messing beantwoorden met de bepalingen over NBN E , ze zijn gemerkt en zijn met dit niet controleerbare type. Een kleppen uithangen inbegrepen in de kostprijs aangaande de desbetreffende kraan. SPECIFICATIES Type : B enig betreffende toepassing op mengkranen (eindtappunten) Een keerklep is van de band 4 : parallelle lineaire beweging Werkdruk : Drukklasse PN 10 Portiersgebouw containerpark Boom 189

Krukstift: aangepast met een slotkast, dikte met dit deurblad en een rozetten Rozetten, afdekplaat: samen betreffende slotplaat uit één stuk Sleutelplaatjes: afzonderlijk met onzichtbare bevestiging / geïntegreerd in afdekplaat, afhankelijk van dit voorziene slottype bestemd voor garnituur met noodopeningsmogelijkheid / vrijbezet knop Aanvullende specificaties De rozetten beschikken over ons stalen binnenkern met zelfstellende onderhoudsvrije glijlager betreffende vetvulling, slotrozetten in zelfde uitvoering. Sanitaire deuren en een deuren over een kleedkamers bestaan voorzien over een vrij - bezet garnituur in combinatie met de dagschoot, zelfde materiaal indien de deurkrukken. In overeenstemming met de montagevoorschriften aangaande de fabrikant. Opstelhoogte: circa 105 cm. Toepassing Alle binnendeuren. Portiersgebouw containerpark Boom 157

Nauwelijks enkele doorvoer mag achteraf worden uitgeboord ofwel uitgehakt buiten de voorafgaandelijke toestemming betreffende de stabiliteitsingenieur. Alle elementen geraken onberispelijk loodrecht en waterpas gemonteerd en zorgvuldig uitgelijnd in het constructieverband. Een bovenzijde van de geprefabriceerde elementen dien in overeenstemming bestaan met de peilen bijvoorbeeld aangegeven op de architectuurplannen. Een geprefabriceerde elementen worden ons eerste maal gekeurd zodra ze op een werf toekomen en een 2e maal na plaatsing. Elementen die op duidelijke en in ernstige mate niet voldoen aan een voorschriften zoals welke beschreven staan in NBN EN en NBN B dienen te hersteld geraken ofwel zo herstelling bespottelijk is, vervangen op kosten van een aannemer. Korte beschadigingen mogen worden bijgewerkt, in overeenstemming met de regels aangaande de kunst en met vaste procedures. Zwaardere beschadigingen mogen geraken hersteld mits ons beoordeling via ons bevoegde leidinggevende en of door de stabiliteitsingenieur en mits ons garantiebewijs, te geven via de uitvoerder betreffende een herstelling. Elementen welke op duidelijke en in ernstige mate één of verdere betreffende onderstaande gebreken vertonen worden ingeval geoorloofd hersteld ofwel indien herstellling onmogelijk is vernieuwen op onkosten betreffende een aannemer: Gebreken in uitzicht opvallende kleurverschillen binnen eenzelfde betonelement of tussen naastliggende betonvlakken (CIB schaal 3 kan zijn met inzet) zichtbare ook niet-gewenste hernemingsvoegen of aflijning tussen betonneringsfazen zichtbare uitbuiging t.o.v. het verticaal of horizontaal vlak, uitstekende randen door het uitwijken met één ofwel verdere bekistings panelen grind- of zandnesten, omvangrijke ofwel talrijke luchtbellen, aflopen van cementpap (CIB schaal 3 kan zijn aangaande toepassing) afbarsting of afscheuring over hoeken ofwel randen, krimpscheuren. Maattoleranties Portiersgebouw containerpark Boom 105

Speciale zorg dien geraken besteed juiste vermijden met contactgeluidsbruggen. Een plint mag nauwelijks aanraking met de vloer produceren, bij het aandrukken in de gebruikte lijm/mortel mag de open voeg tussen vloer en muur niet worden gevuld betreffende mortel. Zeer goede randstroken geraken afgesneden, waarna een elastische voegen kunnen uitgevoerd worden. De randvoeg onderaan de plinten wordt uitgevoerd in overeenstemming met hoofdstuk met TV 237. Dit toepassing betreffende rubberbitumenkit kan zijn ook niet toegelaten. Een kleur van de kitten en de voegmortel is te kiezen via een ontwerper. Al die uitzet- en scheidingsvoegen bestaan inbegrepen en uit te voeren volgens de richtlijnen betreffende hoofdstuk 7 met TV 237. Keuring Hoogteverschillen tussen plintstukken, welke visueel storend zijn én groter dan 5,5 mm geraken afgekeurd. Toepassing Al die lokalen in dit gebouw betreffende uitzondering aan de douches waar wandtegels tot tegen de vloer geraken aangebracht. Portiersgebouw containerpark Boom 151

163 57. TABLET- EN WANDBEKLEDINGEN wandbekledingen - algemeen wandbekledingen betegeling FH m2 Al die leveringen en werken voor dit realiseren over de voorziene wand- en eventueel aansluitende tabletbetegelingen tot een afgewerkt volkomen. De werken omvatten al die te voorziene handelingen, bijvoorbeeld beschreven in TV 227; al die noodzakelijke bijkomende handelingen blijven onverminderd een hinder aangaande een (algemene) aanneming; een voorbereiding van een ondergrond, dit verwijderen over al die vuil en loszittende delen; dit verminderen betreffende uitspringende delen en/of uitvlakken, opruwen, over de muurvlakken; een bescherming met reeds geplaats schrijnwerk en/of sanitaire apparaten; een te verwezenlijken uitsparingen voor te integreren kraanwerk, schakelaars, stopcontacten, haken, steunen, e.d., welke vooraf aangebracht behoren te geraken; de desnoods noodzakelijke grondeerlagen voor een verbeterde hechting en/of protectie tegen vocht (primers, e.d.), de volgens bestek te voorziene waterdichte doeken, ; dit leveren en posten over de tegels en te voorziene aansluit- en beschermprofielen; dit opvoegen van de muurvlakken en dit afwerken van de naden betreffende elastische kitten ; dit reinigen aangaande een betegelde muurvlakken, inbegrepen dit verwijderen betreffende al die vlekken over mortel of lijm en voegspecie. Materialen De materialen antwoorden aan TV 227 Muurbetegelingen 3 materialen en toebehoren. Op de rugzijde betreffende een tegels is in onuitwisbare inkt of in reliëfdruk ons merk aangebracht het een identificatie betreffende de fabrikant mogelijk vervaardigd. De toleranties betreffende de tegels beantwoorden aan de bepalingen aangaande NBN EN 14411, voor wat volgende controlemethoden betreft: lengte en rechtheid aangaande een kanten, dikte, rechtheid met een hoeken en vlakheid. Tenzij anders vermeld in de specifieke artikels geldt minimum type normaal, volgens tabel 6 aangaande TV 227.

165 De tegellijm draagt ons technische goedkeuring ATG ofwel gelijkwaardig. De tegels worden aangebracht in ons dunbed overeenkomstig TV via medicament met een enkele verlijming op de voorziene ondergrond(-en) van pleisterwerk volgens hoofdstuk 50 Een lijmkamvertanding dien dusdanig gekozen worden het dit contactoppervlak minimum 65% bedraagt betreffende het tegeloppervlak. Stelpatroon: symmetrisch (waarbij dit toepassing over smalle repen met niet zo vervolgens een halve tegel wordt vermeden) aangebracht betreffende doorlopende voegen Voegbreedte: gelijkmatige effen voegen met twee mm breed, waarbij de voegbreedte nooit minder is dan dit dubbel aangaande de toleranties op de tegelafmetingen. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen door ontwerper indien niet van inzet) Vanwege het betegelen wordt een drager aan de volledige oppervlakte uitbekleed met ons barstoverbruggende afdichtingsmat bestaande uit mild PE en met beide zijden voorzien aangaande een vliesweefsel wegens een verankering in een tegellijm en waarop de tegelbekleding rechtstreeks mag aangebracht geraken.

Hiertoe zijn geen afzonderlijke posten voorzien. Zo de opdrachtnemer zich hiertoe wenst te garanderen dient deze prestatie in een eenheidsprijzen en/ofwel globale prijzen aangaande een opdracht te bestaan begrepen. - De opdrachtnemer wordt geacht een aard van de grond en een stand betreffende dit grondwater uit eigen onderzoek te kennen. Een opdrachtnemer kan zichzelf hierbij ook niet beroepen op enig fouten of tekortkomingen in de voor dit bestek meegeleverde documenten. - Het aanpassen betreffende een fasering en planning der werken aan de definitieve verplaatsingen van nutsleidingen die dienen te voordoen tijdens een uitvoering der werken; - Dit werken betreffende de nodige en wettelijke voorzorgsmaatregelen en voorzichtigheid in de omstreken met nutsleidingen en hun bijhorende installaties, alsook een eventuele peilingen om deze voorzorgsmaatregelen te peilen; - Een desnoods vereiste bescherming betreffende een bestaande en te behouden nutsleidingen en hun bijhorende installaties. - Dit bezorgen, plaatsen, instandhouden (ook tijdens een schorsing der werken) en verminderen met een werfsignalisatie en wegomleggingen. - Dit opzoeken aangaande de bestaande huisaansluitingen. - Het in stand houden met een afwatering van de riolering en een grachten. - Plaatsbeschrijving en nazichtstaten: - Vooraleer een werken met te vatten laat een aannemer op bestaan onkosten, via één ofwel verscheidene expertlandmeters tegensprekelijke plaatsbeschrijvingen, ondertekend via een betrokken eigenaars, opmaken van de belendende eigendommen, constructies en kunstwerken, die door de uitvoering betreffende een werken mogen geraken beïnvloed. Portiersgebouw containerpark Boom 23

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *